وقتی انسانی به این شکل در پارک بشینه مطمئناً غم بزرگی داره اما به نظرتون مشکل این گربه چی میتونه باشه ؟