در این کلیپ نادر وقتی که شیرها به گله ی بوفالو حمله می کنند در ابتدا بوفالوهای دیگر از بوفالویی که مورد حمله قرار گرفته دفاع می کنند اما در یک اقدام عجیب .....