کلیپ درگیری ، نزاع و شاید هم بازی شیر های وحشی با یکدیگر