حمله ی شیر های به گله ای از گورخر ها و شکار یک ....