تلاش چند یوزپلنگ برای حمله به گله ای از بوفالو هایی که جثه ای به مراتب بزرگتر از آنها دارند