در این کلیپ یک نوع ماهی شکارچی و راه های شکار جالب آن را مشاهده خواهید کرد.