در این آیه به تناسب بحثهایى که در باره اهل کتاب و کفار بود به یکى از مهمترین انحرافات جامعه مسیحیت یعنى «مسأله تثلیث و خدایان سه‏گانه» اشاره کرده و با جمله‏اى کوتاه و مستدل آنها را از این انحراف بزرگ برحذر مى‏دارد.