سزاى آنها که دو دوزه بازى مى‏کنند! در اینجا با دسته دیگرى رو برو مى‏شویم که درست در مقابل دسته‏اى قرار دارند که در آیه پیش دستور صلح نسبت به آنها داده شده بود، آنها کسانى هستند