روایت است در روز قیامت به بعضی افراد دستور جهنم داده میشود و آنها می گویند ما در دنیا به رحمت خداوند خوش گمان بودیم و ..... سلسله بحث های اخلاقی حضرت آیت الله مجتهدی تهرانی(ره)