برنامه نود مورخ 16 اردیبهشت 1392 با کلیپ دیدنی حاشیه روز با موضوعات اختلاف کفاشیان، خدا حافظی زود هنگام علی کریمی، آزردگی صمد مرفاوی و مسایل دیگر روز فوتبال ایران.