برنامه نود مورخ 16 اردیبهشت 1392 . و کلیپی دیدنی و تامل برانگیز از برخورد فیروز کریمی با بازیکن سیاه پوست .