مامان پینگو همه توجهش پیش داداش کوچیکه هست و به پینگو توجهی نداره پینگو ناراحت می شه و هر کاری می کنه که توجه مادرشو جلب کنه...