حمله به سوریه و اهانت و هتک حرمت به مرقد حجر بن عدی صحابه پیامبر اکرم (ص) همچنان واکنش شدید مسلمانان و علمای اهل سنت را برانگیخته کرده و ....