کلیپی دیدنی و جذاب در مورد انتخابات و وعده های بی پایه و اساس بعضی نامزدهای انتخاباتی.