دومین بخش از مناظره مهندس «ترکان» و دکتر «نادران» در برنامه پایش با محوریت بررسی عملکرد دولت سازندگی، و این قسمت پرداختن به نتایج ارزشمند و ناکامی های دولت، وضعیت اقتصادی و نرخ دلار و...