بخشی از بیانات ارزنده ی مقام معظم رهبری در اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی