خدایا درود فرست بر ولی خود و برادر پیامبر و وزیر او و حبیبش و خلیلش و معدن اسرارش و برگزیده از فامیلش و وصی و زبده و خالصش و امانتدارش......زیارت امیر المومنان (ع) در روز عید غدیر