امام خمینی می فرمایند : مردم مکلف به شرکت در انتخابات هستند ، شرکت در انتخابات تکلیف و حفظ اسلام است و ...