بخش اول از مناظره شنیدنی دکتر «ترکان» و دکتر «نادران» در برنامه پایش با محوریت بررسی عملکرد دولت سازندگی، موفقیت ها و ناکامی های آن سال ها از قبیل وضعیت بازار، مشکلات ارزی و خرابی های جنگ.