قاضی معروف کوفه که وابسته به امویان بود . شریح بن حارث، در اصل یمنی بود ودر زمان عمر به قضاوت کوفه منصوب شد و مدت 60 سال این شغل را داشت ، جز در ایام عبدالله زبیر که سه سال این کار را ترک کرد و در ایام حجاج، دست از این کار کشید و خانه نشین شد تا زمان مرگش در سال 97 یا 98 هجری ، که عمرش بیش از صد سال بود. در زمان علی (ع) هم مدتی بر منصب قضاوت بود.