در این دوربین مخفی ببینید که چطور مردم هیجانی می شن و از ترس جیغ می کشن ولی همش سرکاریه....