کلیپی دیدنی از پشت پرده های گزینه پارادوکسیکال انتخابات آزاد و طراحان این توطئه جدید.