گزیده ای دیدنی از برنامه «میزان» با موضوع بررسی جدیدترین وعده های کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری.