قسمت هفتم مجموعه مستند "بحران در سوریه" که به موضوع ایران و روابط تاریخی این کشور با سوریه می پردازد . در این قسمت غضنفر رکن آبادی سفیر ایران در لبنان و همچنین کارشناسان سوری و لبنانی همچون خالد عبود، بسام ابوعبدالله، عمران زعبی و وئام وهاب درباره ارتباط تاریخی این دو کشور می گویند.