در بخش دیگری از مستند « بحران سوریه » ، موضوع دخالت خارجی در بحران سوریه مورد بررسی و کنکاش قرار می‌ گیرد. در این قسمت، جمعی از کار‌شناسان سوری ، لبنانی و سفیر روسیه و چین در لبنان ، برگی دیگر از پرونده سیاسی بحران سوریه را ورق خواهند زد.