در این قسمت از مستند « بحران سوریه » به ریشه اصلی بروز بحران در سوریه که همانا حمایت دولت اسد از جریان مقاومت در منطقه است پرداخته می شود. در این قسمت مسئولین سوری درباره نقش و جایگاه سوریه در محور مقاومت و همچنین تبیین اهداف دول غربی و عربی در ایجاد بحران در این کشور، برای از بین بردن این محور سخن می‌گویند.