بخش اول از مستند «بحران سوریه » که به تحلیل روند اتفاقات و حوادث سوریه از زمان شروع بحران در این کشور تاکنون می پردازد.