در این قسمت از مستند ایران به فلعه فلک الافلاک سری می زنیم و زیبایی این قلعه ی زیبا را به نظاره می نشینیم سپس به دریاچه کیو می رویم و زلالی این آب را با هم می بینیم و پس از آن........