در دومین قسمت مستند زیبای ایران به گردش در کوهدشت و بروجرد می پردازیم و زیبایی های آن را با هم می بینیم