در اولین قسمت مستند ایران ، لرستان، گشتی می زنیم در طبیعت زیبای لرستان از جمله کوهای زیبایش و معرفی اجمالی داریم بر شهر های لرستان در این قسمت گردش ما در خرم آباد و پلدختر خواهد بود