پا به پاتم دکتر!گفتگوی آموزنده در رینگ/کلاه جادویی/ لرزه بر اندام مفسدان اقتصادی/ یک شب بی خوابی/ خبر داری دکتر!!/ این دفعه به خیر گذشت!!/ یک حدس کاراگاهی!/ طرح های زود .... رس/