منو ببخش که ندیده می گرفتم التماس اون نگاه دیگرون رو....منو ببخش که گرفتم جای دست عاشق تو دست عشق دیگرون رو....نماهنگ بسیار زیبای منو ببخش با صدای دلنشین زنده یاد ناصر عبداللهی با تصاویر از فیلم زمستان است...