عطر دل تنگ ترانه......شب کوچه های خلوت.... داره از خاطره میره... بی صدایی شده عادت......نماهنگ زیبای کوچه های خاکی با صدای دلنشین خشایار اعتمادی