مستند جمهور در چهارمین قسمت خود به بررسی پدیده تخریب می پردازد که در آن با عناوین دلسوزانه و فریبکارنه اهداف دیگری را پیگیری می کند .... از سلسله مستندات جمهور مربوط به انتخابات ریاست جمهوری از بخش خبری شبکه یک