درخشیدی در آفاق بلند شرق/ غمت در قرن ظلمت شعله گستر شد/ .... نماهنگ شهید اشراق با صدای امیرحسین سمیعی شعر از مصطفی محدثی در وصف معلم بزرگ استاد شهید مرتضی مطهری