کلیپ دو نفر توریست که به ظاهر از مکان مورد نظرشون اطلاعات ندارند و از مردم می پرسند ....