سلطان فوتبال ایران در اولین بخش از صحبتهایش در رابطه با حضور خود در مالزی می گوید ایشان در ادامه از شروع فوتبال خود از زمین های خاکی سخن می گوید و ...