پروین از زمانی می گوید که هم در پرسپولیس بازیکن بود و هم سرمربی ، ایشان پیرامون برنامه ریزی اشتباه فوتبال ایران از گذشته سخن می گوید ، علی پروین در ادامه پیرامون تب خال معروفی که مدتهاست روی لب ایشان مانده است و همچنین ترجمه های دامادشان در زمان سرمربیگری زوبل به فردوسی پور می گوید ...