دانیال در این گفتگو می گوید: راستش ذهنیت زیادی از ایران ندارم چون تنها یک بار و زمانی که خیلی کوچک بودیم ‌با خانواده به ایران رفتیم اما بعد از آن هیچ وقت به تهران نرفتم ، اما حضور در اردوی تیم ملی برایم روزهای خوبی بود ، چون دوستان خیلی خوبی پیدا کردم و بچه‌ها خیلی برخورد خوبی با من داشتند. اما دانیال در این حضور یک مشکل بزرگ داشته و اینکه ...