حمله و به آتش کشیدن دفتر نمایندگی پرسپولیس در اصفهان توسط افراد ناشناس به همراه مطالبی دیگر در گزارش نود.