کارلوس کیروش در کنفرانس مطبوعاتی خود می گوید : ما الان در شرایطی هستیم که هم برای هیچ و هم برای همه چیز می جنگیم ، ما نمی خواهیم از زیر باری مسئولیتی که داریم فرار کنیم و ...