داستان پیرمردی که در صحرا بدون کفش می دوید و دنبال بزرگ روستا می گشت تا چاره ای برای کار خود پیدا کند و .... از سری مجموعه های داستانهای شیرین از شبکه جام جم