مصاحبه هایی از برخی مراجع عظام تقلید و تشریح دلایل اصلی پذیرفتن و دیدار با بعضی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم.