گزارشی دیدنی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و نظر آنها در مورد ادامه دادن یا ندادن طرح هدفمندی یارانه ها.