گزارشی دیدنی از چگونگی مرگ های ننگین خانواده پهلوی از خود شاه گرفته تا فرزندان و مادر شاه..