گزارشی از وداع هنرمندان انقلابی با پیکر «امیرحسین فردی » یکی از نویسندگان انقلابی کشورمان، و وصف ایشان از زبان دوستان و نزدیکان.