در این قسمت اسکار یک گله پشه می خوره پشه ها توی شکم اسکار شروع به پرواز می کنن و اسکار هم شروع به پرواز می کنه و ادامه ی ماجرا............