حوصله ی اسکار سر رفته کامیون رد می شه و یه چیزی از بیرون میوفته که یه دکمه داره که وقتی فشارش میدی یه اردک میاد بیرون و با صدا میده برای اسکار خیلی جالب بود و شروع کرد با اون وسیله بازی کردن از طرفی پوپی و دستاش در حال کورس گذاشتن با کامیون هستند و..... ادامه ی ماجرا رو با این ساعت کوکی ببینید.....