در این قسمت بازم بچه ها نمایش خیلی با مزه ای رو اجرا می کنن نمایش همساده در سرزمین عجایب