تفسیر آیه چهلم سوره نساء : خداوند به مقدار ذره ای هم ستم نمی کند . اگر خداوند بخواهد ظلم کند یا نیاز دارد یا حرص دارد . مگر می شود که خداوند ...